1

1

Organy Cechu

ZARZĄD CECHU

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu. Posiedzenia Zarządu odbywają się jeden raz w miesiącu, a w razie potrzeby częściej.

Ponadto Prezes Zarządu oraz wiceprezesi pełnią dyżury w każdy poniedziałek, opracowując plany działania Zarządu, przyjmując interesantów, prowadząc mediacje z rodzicami, rzemieślnikami i uczniami rozpatrując różne kwestie. Przyjęta zasadą pracy Zarządu jest to, że w każdym posiedzeniu bierze udział przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Uczestnictwo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu Zarządu jest dobrą formą współpracy, bowiem Komisja Rewizyjna jest na bieżąco informowana o dokonaniach i planach przyszłościowych Zarządu.

Prezesi podejmując ważne bieżące decyzje spotykają się z Kierownikiem Biura i Główną Księgową, omawiając strategie na cały tydzień.

Podczas cotygodniowych spotkań ścisłego zarządu przyjmowani są interesanci, którzy niejednokrotnie przychodzą z ważnymi problemami.

W ich rozwiązaniu Zarząd przy udziale Radcy Prawnego, Kierownika Biura czy też inspektora BHP, pomaga zainteresowanym w rozwiązaniu problemów.

W okresie spiętrzonych prac inwestycyjno-remontowych, kiedy należy podejmować błyskawiczne decyzje, członkowie zarządu a w szczególności Starszy i Podstarsi Cechu, spotykają się kilka razy w tygodniu. Styl pracy przyjęty przez Zarząd, odpowiedni podział zadań i kompetencji dla Prezesa i Jego Zastępców, a także dla pozostałych Członków Zarządu sprawdza się w praktyce i pozwala na właściwe i niejednoosobowe zarządzanie Cechem.

KADENCJA 2021-2025 ZARZĄD CECHU

KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Zebrania Delegatów i orzecznictwa Sądu Cechowego.

Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych przez Zebranie Delegatów spośród członków cechu na okres kadencji.

SĄD CECHOWY

Za naruszenie statutowych obowiązków członka Cechu członkowie podlegają odpowiedzialności przed Sądem Cechowym. Sąd cechowy składa się z 6 członków wybranych przez Zebranie Delegatów spośród członków na okres kadencji zarządu.

BIURO CECHU

Biuro Cechu ma za działanie obsługę Cechu, jego organów oraz jego członków pod względem organizacyjnym, administracyjno-prawnym i finansowym oraz bieżące zarządzanie nieruchomościami należącymi do Cechu.

Organem wykonawczym Biura Cechu jest Kierownik Biura.

W biurze Cechu zatrudniony jest również Radca Prawny oraz inspektor ds. BHP. Pełnią oni dyżurny jeden raz w tygodniu udzielając porad prawnych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia uczniów oraz kodeksu pracy i spraw BHP.

Kierownik biura

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

Pracownicy administracyjni